Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website Porntubexl.nl, en op de Nederlandse / Nederlandstalige markt gerichte adult video website. Door zich te registreren, accepteert u deze algemene voorwaarden en wij van porntubexl.nl adviseren u dan ook om deze voorwaarden goed door te lezen, voordat u zich registreert. Als u de voorwaarden niet accepteert, is registratie niet mogelijk.
 

1. Algemeen

1.1 Door het klikken op de 'Registreren'-knop bij de registratie heeft ieder lid bij registratie aangegeven akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Ieder lid zal dan ook gebruik maken van de diensten van Porntubexl.nl in overeenstemming met deze voorwaarden en het toepasselijk recht. Lees voor je akkoord gaat deze voorwaarden goed door.

1.2 Bij inschrijving zijn de volgende gegevens verplicht: je emailadres, je geboortedatum, en je geslacht.

1.3 Het is voor Porntubexl.nl niet te controleren of mensen ook daadwerkelijk de persoon zijn die zij beweren te zijn. Porntubexl.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor onjuiste gegevens die leden bij hun registratie, of in hun contact met andere leden opgeven.


2. Privacy

2.1 Je kunt video's op Porntubexl.nl bekijken zonder dat je een Porntubexl.nl account hebt. Bepaalde andere activiteiten op Porntubexl.nl , zoals het uploaden van video's, het posten van reacties of het beoordelen van video's kun je alleen doen wanneer je een Porntubexl.nl account hebt. Wanneer je een Porntubexl.nl account maakt, vragen wij om persoonlijke gegevens, zoals je emailadres en een wachtwoord, om je account te beschermen tegen onbevoegde toegang. 

2.2 We kunnen informatie vastleggen over je gebruik, bijvoorbeeld wanneer je Porntubexl.nl gebruikt, de leden waarop jij je abonneert, de contactpersonen met wie je communiceert, de video's die je bekijkt, de regelmaat en grootte van gegevensoverdrachten en de informatie die je weergeeft of waarop je klikt bij Porntubexl.nl (inclusief opties, instellingen en andere gegevens). Als je bent ingelogd, kunnen we die informatie aan je account koppelen.

2.3 Alle persoonlijke informatie of video inhoud die je vrijwillig online vrijgeeft (op discussieforums, in berichten, binnen je afspeel- of profielpagina, enzovoort) wordt openbaar beschikbaar en kan door anderen worden verzameld en gebruikt.

2.4 Wanneer je video's uploadt of berichten verstuurt via de Porntubexl.nl, word je accountnaam (niet je emailadres) aan andere gebruikers getoond en kunnen deze gebruikers contact met je opnemen via berichten en reacties. Alle video's die je naar de Porntubexl.nl website verstuurt, kunnen via internet en andere mediakanalen worden gedistribueerd en door het algemene publiek worden bekeken.

2.5 Bij registratie ga je akkoord met het ontvangen van maximaal 1 aanbieding per week van partners van Porntubexl.nl op het emailadres dat je hebt opgegeven. Je kan je hier altijd met 1 klik definitief voor afmelden. Het door jou opgegeven emailadres zal in dit kader niet voor andere doeleinden worden gebruikt behalve als onderdeel van een specifiek programma of een specifieke functie waarbij je de mogelijkheid hebt je in of uit te schrijven. We kunnen je e-mailadres echter wel zonder verdere toestemming gebruiken voor niet-marketingdoeleinden en administratieve doeleinden (zoals berichtgeving over grote wijzigingen op de Porntubexl.nl of voor klantenservice).

2.6 Uit veiligheidsoverwegingen registreert Porntubexl.nl elke keer dat je inlogt op de website jouw IP-adres van de computeraansluiting, waarmee je inlogt en door in te loggen, geef je toestemming aan Porntubexl.nl om dat te registreren. Porntubexl.nl behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, in geval van onrechtmatige handelingen en/of in geval van klachten over jou aan de hand van het IP-adres en/of jouw emailadres gegevens over jou en over jouw aansluiting te achterhalen en deze, zo nodig, aan derden te verstrekken. 

 

3. Gedragsregels

3.1 Je zult Porntubexl.nl niet gebruiken, doen of laten gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten of andere handelingen die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, met enige wettelijke bepaling, met de openbare orde en/of goede zeden of met enige in het maatschappelijk verkeer geldende normen en/of waarden.
 

3.2 Hieronder verstaan wij onder anderen (dit is een niet-limitatieve lijst):
- het inbreuk plegen op rechten van andere, waaronder bijvoorbeeld auteursrechten en merkenrechten;
- diefstal;
- onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van (onder andere) geheime en vertrouwelijke informatie, of van informatie waarvan u redelijkerwijze kan verwachten dat deze geheim en/of vertrouwelijk is;
- teksten, beeld- en/of geluidsmateriaal, die voor anderen aanstootgevend of kwetsend kunnen zijn (zoals bijvoorbeeld racistische uitlatingen en/of pornografisch beeldmateriaal);
- hacken (computervredebreuk);
- het verspreiden van virussen of daarmee vergelijkbare software en/of het op andere manier beschadigen of onbruikbaar maken van systemen en/of software van Porntubexl.nl, haar gebruikers en/of anderen. 
 

3.3 Als je merkt of vermoedt dat een ander of anderen zich onrechtmatig toegang hebben verschaft tot Porntubexl.nl of dat een ander of anderen gebruik maken van jouw persoonlijke gegevens, dan moet je dat zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen een week) per email aan ons melden via emailadres: r e p o r t @ p o r n t u b e x l . n l  of via de website.

3.4 Je zult geen beeldmateriaal van pornografische, kwetsende, discriminerende, beledigende of op andere wijze aanstootgevende aard op onze website publiceren of via onze website aan anderen zenden. Porntubexl.nl behoudt zich het recht voor dergelijk beeldmateriaal direct van haar website en/of uit haar database te verwijderen en jouw lidmaatschap direct te beëindigen.

3.5 Je zult slechts actuele en accurate informatie over jezelf verschaffen.

3.6 Je verklaart persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor alles wat je via Porntubexl.nl publiceert of laat publiceren. Ook ben je persoonlijk verantwoordelijk voor alle uitlatingen naar en alle interactie met andere leden van Porntubexl.nl .

3.7 Een lidmaatschap is persoonsgebonden en je verklaart dat je jouw lidmaatschap uitsluitend voor eigen gebruik zult houden en/of gebruiken. Verder verklaar je jouw lidmaatschap en/of jouw inloggegevens niet aan derden beschikbaar te stellen, door te geven en/of overdragen.

3.8 Je zult Porntubexl.nl niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of voor het aanbieden en/of het promoten van producten en/of diensten van jezelf en/of van anderen. Porntubexl.nl behoudt zich het recht voor om dergelijke uitingen en/of dergelijk beeldmateriaal direct van haar website en/of uit haar database te verwijderen. Mocht je commerciële boodschappen via Porntubexl.nl naar buiten willen brengen neem dan contact met ons op, maar plaats ze niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Porntubexl.nl op de website.

3.9 Je verklaart dat je eventuele persoonlijke gegevens van nadere gebruikers en/of personen, die je via Porntubexl.nl ontvangt vertrouwelijk zult behandelen en dat je deze gegevens op geen enkele wijze door zult geven aan anderen. Ook zul je deze gegeven niet gebruiken voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld het sturen van spam, junkmail of andere vormen van mailingen.

3.10 Je verklaart je nooit en te nimmer voor te zullen doen als iemand anders dan je in werkelijkheid bent.

 

4. Auteursrecht

4.1 Zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming zal je niets van onze website en/of uit onze database kopiëren, verveelvoudigen, distribueren, bewerken of op enige wijze openbaar maken.

4.2 Voor de duur van het lidmaatschap mag je voor het gebruik van de site gratis gebruikmaken van de door Porntubexl.nl beschikbaar gestelde software, maar dan uitsluitend voor het normale gebruik van Porntubexl.nl . Je mag de software dus niet wijzigen, verveelvoudigen of op enige wijze openbaar maken als dit geen verband houdt met het normale gebruik van de site.

4.3 Het is niet toegestaan beeldmateriaal, ongeacht de duur ervan, waar auteursrecht, merkenrecht of enig ander recht van intellectueel eigendom op rust op de website te publiceren en/of naar dergelijk beeldmateriaal te verwijzen zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar / eigenaren van dat beeldmateriaal. Porntubexl.nl behoudt zich het recht voor om dergelijk beeldmateriaal en/of dergelijke verwijzingen direct van haar website en/of uit haar database te verwijderen. Indien jij vaker beeldmateriaal uploadt dat in strijd is met rechten ven derden, dan behoudt Porntubexl.nl zich het recht voor om jouw lidmaatschap per direct te beëindigen.

4.4 Porntubexl.nl spant zich in om inbreuk op rechten van derden te voorkomen en Porntubexl.nl verzoekt rechthebbenden eventuele inbreuken aan Porntubexl.nl te melden, zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen tegen de inbreuk en om toekomstige inbreuken te voorkomen. Meldingen kunnen gestuurd worden aan
r e p o r t @ p o r n t u b e x l . n l met als onderwerp 'inbreuk' en onder vermelding van de URL van de video en de naam van de gebruiker. Omschrijf welke rechten u bezit en welke rechten worden overtreden. Geef ook uw contactgegevens zodat Porntubexl.nl met u in contact kan treden. Porntubexl.nl streeft er naar om meldingen binnen 24 uur te behandelen en, zo nodig, om maatregelen te nemen.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1 Wij doen ons uiterste best om onze site degelijk te beveiligen, wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade geleden door leden of derden, voortvloeiende uit het gebruik van de website, die het gevolg zijn van een onvoldoende beveiliging.

5.2 Wij bieden leden de mogelijkheid om via de website met elkaar te communiceren, waarbij Porntubexl.nl – in het kader van de privacybescherming – alleen de in jouw profiel, door jou zelf daarin opgenomen informatie beschikbaar stelt. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor het gebruik of misbruik van door leden zelf verstrekte persoonlijke informatie uit hun profiel, van persoonlijke informatie die leden via website met elkaar delen, of voortvloeiend uit een andere vorm van communicatie van de leden, al dan niet via de website.

5.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor het hinderlijk gedrag (waaronder stalken) van leden, ex-leden of derden ten opzichte van een ander lid. Mocht u hiermee geconfronteerd worden, meld dit dan direct aan Porntubexl.nl via het emailadres  r e p o r t @ p o r n t u b e x l . n l  .

5.4 Wij kunnen niet garanderen dat Porntubexl.nl foutloos is en niet door storingen onderbroken zal worden. Wij kunnen daarom ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade van leden, of gebruikers van de website, die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van de website, of die het gevolg is van enige tekortkoming in een inspanningsverplichting die Porntubexl.nl heeft ten opzichte van haar leden. Wel zullen wij eventuele defecten zo snel mogelijk proberen te verhelpen en u kunt daarbij helpen door eventuele defecten te melden via emailadres i n f o @ p o r n t u b e x l . n l .

5.5 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van met virus besmette informatie. Porntubexl.nl zal zorgen voor een passende bescherming tegen verspreiding op basis van in de markt gangbare beveiligingssystemen.

5.6 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich direct of indirect toegang hebben verschaft tot onze site, al dan niet middels gebruik van inloggegevens van een geregistreerde gebruiker.

5.7 Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor, en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor, door leden of onbevoegde derden (waaronder hackers) op de site geplaatst (of via de site verzonden) kwetsend, pornografisch, discriminerend, aanstootgevend, obsceen of beledigend materiaal. Mocht u hiermee geconfronteerd worden, meld dit dan direct aan Porntubexl.nl via het emailadres  r e p o r t @ p o r n t u b e x l . n l .

5.8 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het uitvallen van internet, het onbereikbaar zijn van internet en elektronische storingen.

5.9 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit aanspraken van derden tegen leden en/of ex-leden van Porntubexl.nl wegens gebruik van de website.

5.10 Je vrijwaart ons van alle aanspraken van derden die verband houden met jouw gebruik van onze diensten en/of het niet, of niet voldoende naleven van jouw verplichtingen ten opzichte van Porntubexl.nl, al dan niet voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, nader door Porntubexl.nl gestelde regels en/of aanwijzingen die je van Porntubexl.nl hebt ontvangen.

 

6. Overmacht

6.1 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan Porntubexl.nl te verwijten zijn zoals (maar niet gelimiteerd tot) storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in internetverbindingen, storingen in telefoonverbindingen, overbezetting van inbellijnen of andere verbindingen, tekortkomingen van derden waarvan wij afhankelijk zijn, overheidsmaatregelen, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van derden die diensten leveren aan ons, internationale conflicten.

6.2 De gevolgen van tekortkomingen in de nakoming van onze verplichtingen jegens een derde die wordt veroorzaakt door een of meerdere van onze leden, zullen voor risico van dit lid of deze leden zijn.


7. Onze rechten

7.1 Porntubexl.nl behoudt zich het recht voor om – zonder voorafgaande aankondiging – deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te passen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is altijd te raadplegen op de website en deze versie zal op eerste verzoek aan een lid of een gebruiker worden toegezonden. Bepalend zijn de algemene voorwaarden, zoals die gelden op de dag, waarop op enige bepaling in de algemene voorwaarden een beroep wordt gedaan.

7.2 Porntubexl.nl behoudt zich het recht voor om personen of persoonsprofielen te weigeren zonder opgaaf van reden.

7.3 Porntubexl.nl behoudt zich het recht voor om – zonder opgave van redenen – personen of persoonsprofielen te weigeren en/of te verwijderen. Porntubexl.nl zal daar altijd melding van maken aan de betreffende persoon via het door deze persoon opgegeven emailadres.

7.4 Porntubexl.nl (waaronder begrepen haar werknemers en voor haar werkende personen) behoudt zich het recht voor om alle informatie, beeldmateriaal, afbeeldingen en teksten op Porntubexl.nl te bekijken en te lezen en wij hebben het recht om informatie, beeldmateriaal, afbeeldingen en/of teksten, die in strijd zijn met wettelijke bepalingen of met bepalingen gekoppeld aan het gebruik van Porntubexl.nl, waaronder de onder artikel 3 van deze algemene voorwaarden omschreven gedragsregels, te verwijderen en verwijderd te houden.

7.5 Porntubexl.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden beeldmateriaal te weigeren of te verwijderen en/of kanalen te blokkeren, in eigen beheer te nemen of op te heffen. Ook behouden wij ons het recht voor om leden die zich niet houden aan de gestelde regels de toegang tot onze site te ontzeggen, hun lidmaatschap te beëindigen en hun profielen te verwijderen.


8. Beëindiging lidmaatschap

8.1 Een lidmaatschap kan op ieder gewenst moment door jou, via de site, beëindigd worden.

8.2 Indien je als lid in strijd handelt met wettelijke bepalingen of met de bepalingen gekoppeld aan het gebruik van Porntubexl.nl, waaronder de bepalingen in deze algemene voorwaarden, dan heeft Porntubexl.nl het recht om zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst je lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen. Je gaat ermee akkoord dat wij in dit geval onmiddellijk – zonder voorafgaande mededeling – jouw gegevens, alsmede al het door jou op Porntubexl.nl geplaatste beeldmateriaal, verwijderen en dat we je met onmiddellijke ingang – zonder voorafgaande mededeling – de toegang tot Porntubexl.nl kunnen weigeren. Porntubexl.nl zal hierover achteraf een melding versturen aan het bij Porntubexl.nl bekende emailadres behorende bij dat lidmaatschap.

 

9. Slotbepalingen

9.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast die niet de geldigheid van deze algemene voorwaarden in zijn geheel aan. Porntubexl.nl zal ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling recht wordt gedaan.

9.2 Op betrekkingen tussen jou en Porntubexl.nl is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen jou en Porntubexl.nlworden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Groningen, dan wel, ter keuze van Porntubexl.nl, bij de bevoegde rechter van jouw woonplaats.